Menu

Algemene voorwaarden

Gero Wonen streeft ernaar alle informatie op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is.

Gero Wonen mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Gero Wonen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Onze contactgegevens

Ons postadres en maatschappelijke zetel is gelegen op de Aarschotsesteenweg 151, 2500 Lier.
Ons algemeen e-mailadres is info@geromeubelen.be.
Ons algemeen telefoonnummer is 03 480 42 26.
Ons ondernemingsnummer is BE 0415.070.027.

Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld gelden voor alle overeenkomsten afgesloten door Gero Meubelen NV.
De koper wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling of ondertekening van de overeenkomst.
Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen aan Gero Meubelen NV tegenstelbaar wanneer deze afwijkingen door Gero Meubelen NV. ondubbelzinnig schriftelijk worden bevestigd. De algemene voorwaarden hebben in elk geval voorrang op deze van de koper.


2. Verbintenis

Door de eenvoudige ondertekening door de koper van de in de bestelbon vermelde goederen, verbindt de koper er zich onherroepelijk toe deze goederen af te nemen, onder welke vorm de eventuele financiering ook wordt aangegaan.
Indien de koper een wijziging wenst van de bestelde maar nog niet geleverde goederen dient hij dit binnen de vijf werkdagen na de oorspronkelijke verkoopdatum aan te vragen en dient de verkoper uitdrukkelijk akkoord te gaan. In voorkomend geval wordt tussen de partijen een schriftelijke wijzigende overeenkomst afgesloten, en zal steeds een administratieve kost van 30 euro worden aangerekend aan de koper.


3. Conformiteit

3.1 De verkoper waarborgt dat de aan de koper geleverde goederen in overeenstemming zijn met de verkoopovereenkomst. Dit betekent:

 • dat de goederen beantwoorden aan de beschrijving ervan in de verkoopovereenkomst en aan de eigenschappen van de aan de koper getoonde toonzaalmodellen.
 • dat de goederen geschikt zijn voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen, en voor een door de koper gewenst bijzonder gebruik voor zover
  dit uitdrukkelijk in de verkoopovereenkomst is vermeld.
 • dat de goederen de kwaliteit en de prestaties bieden die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de koper redelijkerwijze mag verwachten, alsook de
  kenmerken hebben die werden beschreven in reclame of etikettering uitgaande van de verkoper.

3.2 Het verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, plooivorming bij leder en stof, wijziging van hardheid van zitkussens en matrassen, alsook (wind)barsten, knopen en het werken van hout voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit een technisch oogpunt niet te voorkomen is, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen, vormen normale eigenschappen van de verkochte goederen en tasten de overeenstemming met de verkoopovereenkomst niet aan. Gebreken aan goederen die de koper bij het sluiten van de verkoopovereenkomst kende of redelijkerwijze moest kennen, bijvoorbeeld bij verkoop van solden- en toonzaalmodellen met prijsvermindering, tasten evenmin de overeenstemming ervan met de verkoopovereenkomst aan.


4. Gebreken

De verkoper verleent een garantietermijn van 2 jaar te rekenen vanaf de datum van levering. Ingeval het geleverde consumptiegoed niet in overeenstemming is met de overeenkomst, verbindt de verkoper zich ertoe het consumptiegoed in overeenstemming te brengen zonder kosten voor de koper. De meldingstermijn bedraagt 2 maanden.
Gedurende de tijd die nodig is om het goed te herstellen of te vervangen, wordt de garantietermijn opgeschort.


5. Levering

5.1 Wanneer de levering dient te gebeuren op een verdieping, dient de koper dit te laten vermelden op de voorzijde van deze verkoopovereenkomst. De koper is volgende forfaitaire leveringskosten verschuldigd bovenop de gewone leverings- en of montagekosten: voor een levering met een laadbrug tot en met een 2de verdiep: 37 euro voor een
levering met ladderlift t.e.m. een 3de verdieping: 90 euro, per verdiep extra: 15 euro, behalve als op de voorzijde een ander bedrag wordt vermeld. In uitzondering op voorgaande zal bij gebruik van een GEDA-lift steeds 225 euro worden aangerekend.
5.2 De koper dient er zich voor de aankoop van te vergewissen dat de deuropening, ramen, trapopening en andere ruimten ter plaatse voldoende ruim zijn om de levering op normale wijze te kunnen uitvoeren. Bovendien is de koper gehouden een vrije beschikbare ruimte te voorzien van 12 m voor de vrachtwagen.
5.3 Indien de verkoper zich op de voor de levering afgesproken plaats en datum nutteloos bij de koper aanbiedt omdat de koper afwezig is, geen of onvoldoende toegang kan verlenen of niet kan betalen, is de koper een vergoeding verschuldigd, gelijk aan de leverings- en verdiepingskosten zoals vermeld op de voorzijde van de verkoopovereenkomst,
of – indien een dergelijke vermelding ontbreekt – tot een forfaitaire kostenvergoeding van 125 euro. Deze extra vergoeding komt bovenop de gewone leverings-, verdiepings- of montagekosten.
De eventuele onmogelijkheid tot levering kan in geen geval aanleiding geven tot kosteloze verbreking of wijziging van de verkoopovereenkomst. De (leverings)kosten nodig voor een extra levering of leveringspoging zijn ten laste van de koper. De verkoper is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke overschrijving van deze extra kosten.
5.4 Wanneer de verkoper bij het plaatsen van de goederen wijzigingen dient aan te brengen aan de plaats van levering, zoals door het boren van gaten in muren, worden deze wijzigingen geacht te zijn gebeurd in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van de koper.
5.5 Voor de levering van online aangekochte goederen zijn de volgende regels van kracht. Voor goederen dit met een koerier gebracht worden, geldt er een verzendkost van 4,95 euro. Voor woonaccessoires waarbij dit op onze webshop aangegeven wordt, is de levering gratis vanaf 75 euro. Voor leveringen die met de vrachtwagen dienen te gebeuren, wordt er 75 euro betaald.
De verzendkost wordt meteen bij de online bestelling betaald. Zie ook verder bij punt 15.


6. Wijziging levering en stockage

6.1 De koper heeft het recht tot vijf werkdagen voor de afgesproken leveringsdatum aan de verkoper te vragen deze leveringsdatum uit te stellen. Indien de koper een uitstel vraagt binnen de vijf werkdagen voor de afgesproken leveringsdatum is hij aan de verkoper een forfaitaire vergoeding wegens planningswijziging verschuldigd van 75 euro.
6.2 De koper kan aan de verkoper een uitstel van levering of afhaling bekomen voor een periode tot maximaal 18 maanden na datum van de verkoopovereenkomst. Wanneer voormeld uitstel langer duurt dan zes maanden zal de koper aan de verkoper een vergoeding voor stockagekosten betalen van 150 euro per begonnen uitstelperiode van 6 maanden te rekenen vanaf datum van de verkoopovereenkomst, betaalbaar bij aanvang van elke periode van 6 maanden. De verkoper is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke overschrijving van voormelde stockagekosten.
Wanneer het uitstel van levering langer duurt dan drie maanden zal door de koper een (bijkomend) voorschot worden betaald van 25% van de koopsom, binnen de week na het verstrijken van voormelde periode van drie maanden. Wanneer het uitstel van levering langer duurt dan negen maanden na verkoopdatum, zal door de koper nogmaals
een bijkomend voorschot worden betaald ten bedrage van het saldo van de totale koopsom onder aftrok van 10% van deze koopsom, betaalbaar binnen de week na het verstrijken van voormelde periode van zes maanden. De verkoper is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke overschrijving van deze voormelde voorschotten.
Andere dan voormelde regelingen omtrent stockagekosten en voorschotten moeten uitdrukkelijk op de voorzijde van de verkoopovereenkomst worden vermeld. Na het verstrijken van bovenvermelde termijn van 18 maanden is de verkoper gerechtigd om de gedwongen uitvoering of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te vorderen, met schadevergoeding.
6.3 Indien de voorziene leveringstermijnen verlengd worden door elementen buiten de wil van de verkoper, is dit te beschouwen als overmacht en aanvaardt de koper deze mogelijke verlenging (bv. vertraging bij de toelevering aan de verkoper van goederen geïmporteerd uit landen buiten de EU).


7. Betaling

Alle verkopen worden gedaan te Lier, Aarschotsesteenweg 151 in de onderneming van de verkoper en tegen contante betaling, behalve wanneer dit uitdrukkelijk anders op de voorzijde van deze overeenkomst is vermeld. Indien bij de verkoop de betaling van een of meer voorschotten werd overeengekomen, is de verkoper slechts tot levering gehouden na ontvangst van deze voorschotten. De betaling van de goederen geschiedt contant bij de levering of bij de afhaling, behoudens een uitdrukkelijke afwijkende vermelding op de bestelbon. Dit onder aftrok van eventuele door de koper betaalde voorschotten. Indien de levering onvolledig is, zal wel de gedeeltelijke levering worden vereffend.
7.1 De koopwaar blijft eigendom van de verkoper tot de dag der algehele betaling ervan, zelfs indien zij reeds geleverd of afgehaald werd.
7.2 Telfouten zijn te corrigeren en kunnen niet als korting aanzien worden.


8. Ontbinding

Ingeval van een eenzijdige annulatie of ontbinding door de koper, is deze laatste een schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 30% van de verkoopprijs voor gewone meubelen, 50% van de verkoopprijs voor toonzaalmodellen en meubelen op maat (o.a. maatkasten en hoekkastopstellingen, schuifwanden, etc.…) en 50% van de verkoopprijs voor meubelen waarvan op de voorzijde van de verkoopovereenkomst uitdrukkelijk wordt vermeld dat het om 'buitengewone meubelen' gaat.

9. Herroepingsrecht voor online aankopen

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de online koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. De kosten voor het terugsturen zijn wel ten laste voor de koper. Enkel voor producten die op maat werden ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben) vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Ook producten, die samengesteld moeten worden door de koper, kunnen na samenstelling (montage/opbouw) niet meer worden geretourneerd. De stukken kunnen afzonderlijk bezichtigd worden, maar wanneer zij gecombineerd worden tot een afgewerkt eindproduct kan dit product door onze diensten niet verder verkocht worden. In dit geval is de aankoop definitief.

In het geval dat het herroepingsrecht kan worden ingeroepen (voor een product anders dan in bovenstaande alinea), dient het product retour gezonden te worden. De kosten voor het terugsturen van een bestelling is ten laste en ten risico van de koper, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn van de garantieverlening, moet de klant het product terugsturen naar Gero Meubelen NV en een retour document aanvragen via retour-webshop@geromeubelen.be. Gero Meubelen NV informeert de koper over de verdere retourprocedure. Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal Gero Meubelen zorg dragen voor terugbetaling van het door de koper aan Gero Meubelen betaalde som, via een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de koper, voor eigen rekening en risico van de koper.

10. Laattijdige betaling

Iedere rekening die niet betaald wordt bij de levering of afhaling der goederen, geeft vanaf die datum en zonder ingebrekestelling recht op een verwijlintrest van 1% per maand op het onbetaalde bedrag, met een minimum van 125 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud een hogere schadevergoeding te eisen bij bewezen hogere schade. Dit alles onverminderd het recht van Gero Meubelen NV om de uitvoering van de verkoopovereenkomst te benaarstigen.


11. BTW

De verkoopprijs van de goederen is steeds inclusief BTW. Indien het BTW percentage wijzigt wordt dit gewijzigd percentage op de verkoopprijs toegepast.


12. Bevoegde rechtbank

Ingeval van betwisting betreffende de overeenkomst is het Belgisch recht toepasselijk en zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.


13. Nietigheid clausules 

De eventuele nietigheid van een der clausules van deze overeenkomst zal onder geen enkel beding aanleiding geven tot de nietigheid van de overeenkomst op zichzelf. De nietige clausule zal door partijen alsdan worden geïnterpreteerd en toegepast op de wijze die het best hun bedoeling benadert.


14. Leveringsvoorwaarden winkelverkoop 

 • Gratis levering voor aankopen vanaf 1500 euro en binnen een straal van 40 km
 • Voor aankopen onder 1500 euro en binnen een straal van 40 km: 30 euro à 75 euro extra
 • Leveringen buiten een straal van 40 km: bedrag afhankelijk van de plaats
 • Ladderlift: 90 euro tot 3de verdieping, + 15 euro per extra verdieping
 • Leveringen via trap: + 15 euro per verdieping, vanaf 2de verdieping
 • Levering via laadbrug: 37 euro (max. hoogte laadbrug +/-6 m, losplaats moet vrij toegankelijk zijn voor de vrachtwagen)

15. Leveringsvoorwaarden online verkoop

 • Online bestellingen: enkel drempelservice 
 • Er geldt een verzendkost van 4,95 euro. Voor woonaccessoires waarbij dit op onze webshop aangegeven wordt, is de levering gratis vanaf 75 euro. Voor leveringen die met de vrachtwagen dienen te gebeuren, wordt er 75 euro betaald. De verzendkost wordt meteen bij de online bestelling betaald.